การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ITA) พ.ศ. 2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน)
  • เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  • บันทึกข้อความ ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  • เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Scroll to Top