ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล

วาระการดำรงตำแหน่ง :
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์

วาระการดำรงตำแหน่ง :
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์ ภูศรี

วาระการดำรงตำแหน่ง :
๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙

Scroll to Top