กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

06 4556 3997

ผศ. จสอ. ดร.จุฬา เจริญวงค์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

08 6560 8168 , 08 9756 3056

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สำราญ ทองแพง

08 1972 6514

Samran.t@up.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ดร.นิคม โยกัญญา

099-759-1626

nikom.yoka@pcru.ac.th

ผศ.เอราวัณ ชาญพหล

08 6226 7789

arawan.cha@pcru.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.กมลวิช ลอยมา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางชลิตา บัวเปรม

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางวันวิสาข์ บุญจันทร์

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายธานี ชูละออง

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์อภินันท์ ทะสุนทร

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายชัยวัฒน์ เบ้าสมบูรณ์

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

Scroll to Top