กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

อธิการบดี
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สำราญ ทองแพง

08 1972 6514

Samran.t@up.ac.th

นายโสภณ ทาชาด

08 9705 8899

council11@pcru.ac.th

รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ

08 5565 5354

chotbodeerat@psru.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

ดร.นิคม โยกัญญา

099-759-1626

nikom.yoka@pcru.ac.th

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.กมลวิช ลอยมา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางใกล้รุ่ง เกตะวันดี

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางชลิตา บัวเปรม

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางวันวิสาข์ บุญจันทร์

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายชัยวัฒน์ เบ้าสมบูรณ์

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

Scroll to Top