เอกสารโปรดเกล้าฯ

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์)

ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2565 – วันที่ 21 ตุลาคม 2569 (วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี)

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์) Read More »

Scroll to Top