หมวดงานบริหาร

ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับ ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2556

ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับ ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2556 Read More »

ว่าด้วย ว่าด้วย การเบิกเงินจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการ พ.ศ. 2555

ว่าด้วย ว่าด้วย การเบิกเงินจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการ พ.ศ. 2555 Read More »

ว่าด้วย เงินค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

ว่าด้วย เงินค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 Read More »

Scroll to Top