หมวดการเงิน

ว่าด้วย การรับจ่ายเงินในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ว่าด้วย การรับจ่ายเงินในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 Read More »

ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับ ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2556

ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับ ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2556 Read More »

Scroll to Top