ว่าด้วย การร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2567