ว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม พ.ศ. 2562