ระเบียบมหาวิทยาลัย2555

ว่าด้วย ว่าด้วย การเบิกเงินจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการ พ.ศ. 2555

ว่าด้วย ว่าด้วย การเบิกเงินจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการ พ.ศ. 2555 Read More »

ว่าด้วย การจัดตั้งและดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555

ว่าด้วย การจัดตั้งและดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555 Read More »

Scroll to Top