ระเบียบมหาวิทยาลัย2549

ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549

ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจำการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 Read More »

ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. 2549

ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. 2549 Read More »

Scroll to Top