คำสั่งสภา2567

4/2567 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง

4/2567 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง Read More »

1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Read More »

Scroll to Top