คำสั่งสภา2566

12/2566 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย

12/2566 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย Read More »

Scroll to Top