ภาระงาน

  1. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่กรรมการ รวมถึงกระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
  2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่กรรมการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานบริหารมหาวิทยาลัย
  3. จัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่กรรมการ รวมถึงกระบวนการสรรหาสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อให้มีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
  4. จัดประชุมบุคลากรก่อนเปิด – ปิด ภาคเรียน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานบริหารมหาวิทยาลัย
  5. ดำเนินงานสรรหาอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก – สถาบัน
  6. ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเหตุคับข้องใจ หรือการอุทธรณ์โทษทางวินัย
  7. ดำเนินการงานเกี่ยวกับการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และระดับสำนักงานอธิการบดี
  8. ดำเนินการจัดประชุมอื่น ๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหน่วยธุรการ ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่กรรมการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานบริหารมหาวิทยาลัย
Scroll to Top