เกี่ยวกับงาน

งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
งานประชุม ก.อ.ม.
งานสรรหาอธิการบดี
งานสรรหาอธิการบดี
งานสรรหากรรมการสภาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
งานกรรมการสภาฯ 
จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
งานกรรมการสภาฯ 
จากคณาจารย์ประจำ
งานกรรมการสภาฯ 
จากคณาจารย์ประจำ
Scroll to Top