กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

พ.ร.บ. การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

หมวดสภามหาวิทยาลัย

  หมวดงานบริหาร

  หมวดการบริหารงานบุคคล

  หมวดการเงิน

  หมวดงานวิชาการ

  หมวดงานวิจัย

  หมวดการบริหารงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน

   หมวดนักศึกษา

    หมวดคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.

    หมวดการลงโทษ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

     Scroll to Top