บัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2554-2555

บัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประจำปีการศึกษา 2554-2555

นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

 

นายวินัย พรพฤฒิพันธุ์

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชา การจัดการทั่วไป


นายแสวง เม่นมั่น

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชา นาฎศิลป์และการละคร


นางสุรินทร์ ภูมิเขต

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชา รัฐศาสตร์