รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายกสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ – ชื่อสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์  ภูศรี

วัน เดือน ปี เกิด ๑๕  สิงหาคม  ๒๔๙๒

ประวัติการศึกษา

การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา)                 ๒๕๑๖            วิทยาลัยการศึกษา พลศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา)            ๒๕๓๐            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนประสานมิตร

การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)   ๒๕๔๐            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Ed.D. (Education management)         ๒๕๔๓            University  of Baguio ประเทศฟิลิปปินส์


ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (วาระการดำรงตำแหน่ง  :  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ถึงปัจจุบัน )

ประธานสาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

-   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖)

-   กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม  (พ.ศ.  ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓)

-   อธิการบดีสถาบันราชภัฏมหาสารคาม  (พ.ศ.  ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗)


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก                     ๒๕๕๘

มหาวชิรมงกุฎ                 ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐

ประถมาภรณ์ช้างเผือก    ๕  ธันวาคม  ๒๕๔๕