เข้าระบบค้นหา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้24
mod_vvisit_counterวันก่อน144
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้456
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1005
mod_vvisit_counterเดือนนี้3332
mod_vvisit_counterเดือนก่อน4291
mod_vvisit_counterรวม500120

กำลังเข้าชม : 2
ไอพีคุณ: 172.16.0.4
,
วันนี้: พ.ค. 24, 2022
Home กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ไฟล์แนบ
Fileคำอธิบาย
Download this file (prbraj2547_Rmu.pdf)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
Download this file (karas47.PDF)พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
Download this file (PP1.pdf)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป.ตรี พ.ศ.2548 
Download this file (pp2.pdf)หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ 
Download this file (e1.doc)พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
Download this file (e2.doc)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
Download this file (e3.doc)การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ 
Download this file (e4.doc)เกณฑ์การขอเครื่องราอิสริยาภรณ์ 
Download this file (p1.pdf)การพิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
Download this file (a1.pdf)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 
Download this file (a2.doc)การขยายเวลารับราชการ 
Download this file (a3.pdf)การบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย 
Download this file (c9.pdf)ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 2549 
Download this file (constitution2550.pdf)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 
Download this file (Alcohol_law51.pdf)พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 
Download this file (B1.pdf)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.  
Download this file (B2.pdf)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในส 
Download this file (b39.pdf)การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-สูงของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 
Download this file (prb.sso2533.pdf)พระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 
Download this file (a4.doc)พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2542 
Download this file (b8.pdf)พระราชกฤษฎีกาว่าหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้ารา 
Download this file (b9.doc)พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2539 
Download this file (p3.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย 
Download this file (p4.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 
Download this file (p5.pdf)กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๐ 
Download this file (p6.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรีอน 2553 
Download this file (p7.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน 2553 
Download this file (p9.pdf)กฏ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ 2553 
Download this file (p10.pdf)กฏ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับต 2553 
Download this file (p11.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานวิขาการ 2553 
Download this file (p12.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบั 
Download this file (p13.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสต 
Download this file (p15.pdf)พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
Download this file (p14.pdf)พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
Download this file (p16.pdf)พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
Download this file (p17.pdf)มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้บริหาร 
Download this file (p19.pdf)มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการ 
Download this file (p20.pdf)หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ 
Download this file (p21.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.วิธีการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรวตำแหน่งฯ 2553 
Download this file (P6.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนที่พ้นราชการไปแล้ว 
Download this file (พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2).PDF)พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)NEW
Download this file (พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา 2562.PDF)พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา 2562NEW
Download this file (พระราชบัญญัติ ระเบีบบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา.PDF)พระราชบัญญัติ ระเบีบบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษาNEW
Download this file (พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖).PDF)พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖)NEW
Download this file (พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3).PDF)พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)NEW
Download this file (พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2562.PD)พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 2562NEW
Download this file (พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2550.pdf)พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 2550NEW
Download this file (พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔).PDF)พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔)NEW
Download this file (พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓).PDF)พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓)NEW