ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เนื่องจาก  รองศาสตราจารย์ชาคริต อนันทราวัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      ได้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จึงกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์  วิธีการ และกำหนดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ๑ ตำแหน่ง

โดยมีรายละเอียดการสรรหาตามไฟล์แนบด้านล่าง