รองศาสตราจารย์ชาคริต อนันทราวัน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ – ชื่อสกุล รองศาสตราจารย์ชาคริต  อนันทราวัน


วัน เดือน ปี เกิด ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๓


ประวัติการศึกษา

การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย)                   ๒๕๑๘        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย)             ๒๕๒๒        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

นิติศาสตรบัณฑิต                                     ๒๕๓๒         มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์


ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

-   ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘)

-   คณบดี รองคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓)

-   กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลย  (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒)

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ