Home ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

Tel  :  056-717159  

Fax  :  056-717100

E-mail  :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Address :  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

                83  หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000