Home เอกสารโปรดเกล้าฯ

เอกสารโปรดเกล้า

-

ไฟล์แนบ
Fileคำอธิบาย
Download this file (03 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภาฯ.pdf)แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์)24/05/2555
Download this file (01 สำเนาโปรดเกลhา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf)แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ (11 ราย - 2556)03/05/2556
Download this file (Concil_58.pdf)แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย (รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี)08/10/2558
Download this file (010-2559.pdf)แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ (รศ.ชาคริต อนันทราวัน)20/01/2559
Download this file (council_61.PDF)แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (11 ราย - 2561)29/03/2561
Download this file (chancellor-Pruang.PDF)แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (รศ.ดร.เปรื่อง จันดา)26/02/2556
Download this file (chancellor-Prayun.PDF)แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข)13/12/2560
Download this file (003-2562.pdf)แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี)17 เมษายน 2562
Download this file (BunC.pdf)แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.บุญช่วย สุทธิรักษ์)17 มิถุนายน 2563