Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันวิสาข์ บุญจันทร์ 101
2 รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ วันวิสาข์ บุญจันทร์ 320
3 รายละเอียดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วันวิสาข์ บุญจันทร์ 458
4 สวัสดีปีใหม่ 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประภาพรรณ 421
5 ขอแสดงความยินดีกับ คุณธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประภาพรรณ 492
6 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. เปรื่อง จันดา อธิการบดี ประภาพรรณ 1295
7 หนังสือรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประภาพรรณ 440
8 ของดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประภาพรรณ 475
9 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. ..... ประภาพรรณ 467
10 เอกสารเผยแพร่ รายงานประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประภาพรรณ 507
11 เอกสารเผยแพร่ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประภาพรรณ 529
12 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประภาพรรณ 1123
13 ประชาสัมพันธ์ : เรื่องขอทบทวนแนวปฏิบัติ ประภาพรรณ 431
14 ประชาสัมพันธ์ : มหาวิทยาลัยฯ VDO วันวิสาข์ บุญจันทร์ 597
15 ระบบประชุมสภา Online วันวิสาข์ บุญจันทร์ 1228