Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันวิสาข์ บุญจันทร์ 86
2 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันวิสาข์ บุญจันทร์ 181
3 รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ วันวิสาข์ บุญจันทร์ 427
4 รายละเอียดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วันวิสาข์ บุญจันทร์ 554
5 สวัสดีปีใหม่ 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประภาพรรณ 500
6 ขอแสดงความยินดีกับ คุณธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประภาพรรณ 578
7 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. เปรื่อง จันดา อธิการบดี ประภาพรรณ 1503
8 หนังสือรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประภาพรรณ 537
9 ของดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประภาพรรณ 574
10 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. ..... ประภาพรรณ 550
11 เอกสารเผยแพร่ รายงานประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประภาพรรณ 578
12 เอกสารเผยแพร่ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประภาพรรณ 577
13 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประภาพรรณ 1237
14 ประชาสัมพันธ์ : เรื่องขอทบทวนแนวปฏิบัติ ประภาพรรณ 482
15 ประชาสัมพันธ์ : มหาวิทยาลัยฯ VDO วันวิสาข์ บุญจันทร์ 641
16 ระบบประชุมสภา Online วันวิสาข์ บุญจันทร์ 1280