Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันวิสาข์ บุญจันทร์ 25
2 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันวิสาข์ บุญจันทร์ 130
3 รายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ วันวิสาข์ บุญจันทร์ 344
4 รายละเอียดการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วันวิสาข์ บุญจันทร์ 482
5 สวัสดีปีใหม่ 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประภาพรรณ 444
6 ขอแสดงความยินดีกับ คุณธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประภาพรรณ 516
7 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. เปรื่อง จันดา อธิการบดี ประภาพรรณ 1357
8 หนังสือรวบรวมข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประภาพรรณ 475
9 ของดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประภาพรรณ 502
10 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. ..... ประภาพรรณ 490
11 เอกสารเผยแพร่ รายงานประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประภาพรรณ 529
12 เอกสารเผยแพร่ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประภาพรรณ 541
13 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประภาพรรณ 1159
14 ประชาสัมพันธ์ : เรื่องขอทบทวนแนวปฏิบัติ ประภาพรรณ 446
15 ประชาสัมพันธ์ : มหาวิทยาลัยฯ VDO วันวิสาข์ บุญจันทร์ 612
16 ระบบประชุมสภา Online วันวิสาข์ บุญจันทร์ 1245