Home

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล

วาระการดำรงตำแหน่ง : ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

วาระการดำรงตำแหน่ง : ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

 

ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์

วาระการดำรงตำแหน่ง : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเจตน์  ภูศรี

วาระการดำรงตำแหน่ง : ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑