Home

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ไฟล์แนบ
Fileคำอธิบาย
Download this file (prbraj2547_Rmu.pdf)พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
Download this file (karas47.PDF)พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
Download this file (PP1.pdf)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ป.ตรี พ.ศ.2548 
Download this file (pp2.pdf)หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ 
Download this file (e1.doc)พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
Download this file (e2.doc)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
Download this file (e3.doc)การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ 
Download this file (e4.doc)เกณฑ์การขอเครื่องราอิสริยาภรณ์ 
Download this file (p1.pdf)การพิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
Download this file (a1.pdf)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ 2547 
Download this file (a2.doc)การขยายเวลารับราชการ 
Download this file (a3.pdf)การบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย 
Download this file (c9.pdf)ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ 2549 
Download this file (constitution2550.pdf)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 
Download this file (Alcohol_law51.pdf)พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 
Download this file (B1.pdf)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.  
Download this file (B2.pdf)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในส 
Download this file (b39.pdf)การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-สูงของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 
Download this file (prb.sso2533.pdf)พระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 
Download this file (a4.doc)พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2542 
Download this file (b8.pdf)พระราชกฤษฎีกาว่าหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้ารา 
Download this file (b9.doc)พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2539 
Download this file (p3.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย 
Download this file (p4.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 
Download this file (p5.pdf)กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๐ 
Download this file (p6.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรีอน 2553 
Download this file (p7.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือน 2553 
Download this file (p9.pdf)กฏ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ 2553 
Download this file (p10.pdf)กฏ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับต 2553 
Download this file (p11.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานวิขาการ 2553 
Download this file (p12.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบั 
Download this file (p13.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสต 
Download this file (p15.pdf)พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 
Download this file (p14.pdf)พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
Download this file (p16.pdf)พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
Download this file (p17.pdf)มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้บริหาร 
Download this file (p19.pdf)มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการ 
Download this file (p20.pdf)หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคลตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ 
Download this file (p21.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.วิธีการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรวตำแหน่งฯ 2553 
Download this file (P6.pdf)ประกาศ ก.พ.อ.เรื่องมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนที่พ้นราชการไปแล้ว