Home

บุคลากร


---------------------------------------------------------------

บุคลากรงานกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

---------------------------------------------------------------

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางชลิตา บัวเปรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 08 3873 5587

นางสาววันวิสาข์ ชูบุญราษฎร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร. 08 8282 1218

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

นายกฤษดา  ชูละออง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร.